Regulamin

§1 Obowiązywanie regulaminu

1.1. Treść obowiązującego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pnik mint.pl i dotyczy wszystkich podstron serwisu.
1.2. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.
1.3. Korzystanie z formularzy zapytań na stronie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.4. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie wykonywania zlecenia, gdy zmiany te mogłyby wpłynąć na sposób realizacji zlecenia, obowiązującym jest Regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.

§2 Przyjęcie i odbiór zlecenia
2.1. Na podstawie przesłanego, poprawnie wypełnionego formularza zapytań zostaje przygotowana oferta realizacji zlecenia. Przesłanie wymagań oraz oferty odbywać się powinno za pomocą poczty elektronicznej.
2.2. Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać Imię i Nazwisko zgłaszającego lub Nazwę firmy, telefon kontaktowy, aktualny adres e-mail, uzupełnioną treść zapytania.
2.3. Pink mint zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania i nie wyceniania zapytań składanych przez osoby anonimowe lub posługujące się pseudonimem.
2.4. Za moment przyjęcia zlecenia do realizacji uważa się chwilę zatwierdzenia warunków realizacji zlecenia przez klienta. Zatwierdzenie może nastąpić pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
2.5. Czas realizacji ustalany jest jednorazowo dla każdego zapytania, i uzależniony jest od jego złożoności. Dokładny czas realizacji zostanie podany w warunkach realizacji zlecenia. Ewentualne zmiany dotyczące opóźnień uzgadniane mogą być w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
2.6. Odbiór zlecenia następuje poprzez wysłanie zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail lub osobiście w siedzibie firmy. Sposób odbioru zlecenia zostaje uzgodniony w warunkach realizacji, o jego formie decyduje wola klienta.
2.7. Za opóźnienie w dostarczeniu zlecenia, jeżeli wynika ono z działania poczty, firm kurierskich, zleceniodawcy oraz osób trzecich, nie związanych z działalnością firmy – zleceniobiorca nie odpowiada.
2.8. Od momentu akceptacji warunków zlecenia przez klienta Pink mint nie przyjmuje rezygnacji ze złożonego zamówienia, chyba że nastąpi ono za porozumieniem stron.
2.9. Moment realizacji zlecenia określa się z chwilą wysłania zamówionych informacji na wskazany adres e-mail klienta lub odbiór osobisty. Od tego momentu przysługuje klientowi pięciodniowy okres gwarancyjny, omówiony szczegółowo w §4.

§3 Opłaty za zlecenie
3.1. Wysokość opłaty za zlecenia zostaje ustalona w warunkach realizacji zlecenie lub/i w pisemnej umowie zawieranej z klientem.
3.2. Wysokość opłaty jest uzależniona od złożoności i czasochłonności zlecenia.
3.3. Opłata następuje poprzez przelew należności na konto bankowe firmy Infomedia Group Sp. z o.o. SK będącej właścicielem firmy pink mint pl bądź za pomocą przekazu pocztowego. Dane do płatności zostaną przekazane klientowi przez Agencję Infobrokerską drogą elektroniczną.
3.4. Istnieje również możliwość płatności gotówką w siedzibie firmy.
3.5. Płatność następuje w momencie zrealizowania zlecenia, chyba że w warunkach realizacji została umieszczona informacja o koniczności przedpłaty.

§4 Gwarancja
4.1. Klientowi przysługuje pięciodniowy okres gwarancyjny, w czasie którego może zgłosić zastrzeżenia do zrealizowanego zlecenia.
4.2. Za pierwszy dzień okresu gwarancyjnego liczy się dzień następny od daty wysłania zrealizowanego zlecenia i obejmuje kolejno pięć dni roboczych.
4.3. Po okresie wskazanym w punkcie 4.2. Pink Mint uznaje zlecenie za zrealizowane i zamknięte, a uwagi zgłaszane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
4.4. Pink Mint zobowiązuje się do uzupełnienia braków, które klient stwierdzi w okresie gwarancyjnym. Uzupełnienie nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

§6 Informacje końcowe
6.1. W przypadkach nieopisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93.
Regulamin z dnia 05.11.2017